۱۳۹۰/۱۱/۲۶

ما که را گول زدیم؟

بیخودی پرسه زدیم ، صبحمان شب بشود.

بیخودی حرص زدیم ، سهممان کم نشود.

ما خدا را با خود سر دعوا بردیم. و قسمها خوردیم.

ما بهم بد کردیم ، ما بهم بدگفتیم ، ما حقیقتها را زیر پا له کردی

و چقدر حظ بردیم ، که زرنگی کردیم.

روی هرحادثه ای حرفی از پول زدیم،
از شما می پرسم ، ما که را گول زدیم؟